Wednesday, August 26

Hovie's Home.

Photobucket
Magazine: Jay-Z On The October XXL Cover

Photobucket