Friday, May 8

A Baller Affair.

Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket
Photobucket

Behind the scenes: Celebrity stylist Jeremy Haynes' Black & White Birthday Party in Atlanta March 5th, 2009.


KodakBoi